Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza - Clasa a X-a ciclul inferior al liceului
    
 Academia de engleza :     Academia de engleza :
Limba engleza > Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza - Clasa a X-a ciclul inferior al liceului

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA  A X-A

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

LIMBA ENGLEZĂ

(cu titlu orientativ)

 

 

   Comentarii:  1) Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 4598 / 31.08.2004

                          2) Aceasta informatie a fost preluata de pe site-ul Ministerului Educatiei

                          3) Informatiile de mai jos se doresc a fi corecte, dar e posibila sa apara si abateri de la realitate

 

 

NOTĂ DE PREZENTARE

1. Principii

Curriculumul de LIMBI MODERNE pentru clasele a X-a a fost elaborat avându-se în vedere următoarele:

·        noua structură a sistemului de învăţământ liceal din România;

·        curriculumul parcurs de elevi până în clasa a IX-a;

·        reperele impuse de OMECT 5723/23.12.2003 privind aprobarea Planurilor cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a;

·        documentele europene privind achiziţionarea competenţelor‑cheie în cadrul învăţământului obligatoriu;

·        necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea ciclului inferior al liceului.

Prezentul curriculum urmăreşte structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere şi profiluri şi a fost elaborat urmărindu-se:

      A. practica raţională a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, elevul va putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să producă, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ.

      B. formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte comunicative.

      C. dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală în vederea învăţării pe toată durata vieţii. Elevul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici de studiu prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, dintr-o perspectivă cross-curriculară, să utilizeze informaţii din tabele, scheme, să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă, alte surse de informare, inclusiv Internetul.

În aceste condiţii, proiectarea curriculară porneşte de la trei puncte de reper: programele din clasele anterioare, documentele Comisiei Europene referitoare la dezvoltarea competenţelor cheie şi ”Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare” publicat de Consiliul Europei în 1998 şi revizuit în 2000. Din această perspectivă, curriculumul de faţă construieşte, pe baza achiziţiilor dobândite până la sfârşitul învăţământului gimnazial, competenţe de comunicare derivate dintr-un consens larg, european şi contribuie la dezvoltarea de competenţe cheie în patru dintre cele opt domenii de competenţe cheie identificate la nivel european: (2) comunicarea în limbi străine (Communication in foreign languages), (5) ”a învăţa să înveţi” (Learning to learn), (6) competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice (Interpersonal, intercultural, social and civic competences), (8) sensibilizarea la cultură (Cultural awareness), domenii asumate şi de sistemul de învăţământ românesc.

Obiectivul fundamental al disciplinei LIMBI MODERNE este achiziţionarea şi dezvoltarea de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situaţional / acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în conformitate cu ”Implementation of “Education & Training 2010” programme” (2003), la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă.

 

2. Alocare orară

În conformitate cu planurile cadru aprobate prin OMECT 5723 / 23.12. 2003, disciplina limba engleză are următorul regim de predare la clasele a X-a, liceu:

ÎN TRUNCHIUL COMUN

·        ca LIMBA MODERNĂ 1 (anul VIII de studiu) – cu o alocare orară de 2 ore la toate filierele, profilurile şi specializările

·        ca LIMBA MODERNĂ 2 (anul VI de studiu) – cu o alocare orară de 2 ore la toate filierele, profilurile şi specializările (cu excepţia şcolilor / claselor cu predare în limbile minorităţilor naţionale)

·        ca LIMBA MODERNĂ 3 (anul II de studiu) – posibil a fi studiată la toate filierele, profilurile şi specializările prin înlocuirea uneia dintre limbile moderne (L1 sau L2) studiate în gimnaziu (cu aceeaşi alocare orară ca cea înlocuită)

ÎN CURRICULUM DIFERENŢIAT

·        numai ca LIMBA MODERNĂ 1 (anul VIII de studiu) – cu o alocare orară de 1 oră la filiera teoretică, profil umanist şi la filiera vocaţională, profil militar (M.A.I. şi M.Ap.N.)[1]

ÎN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

·        ca LIMBA MODERNĂ 3 (anul II de studiu) – posibil a fi studiată la toate filierele, profilurile şi specializările; limba modernă 3 se poate studia şi de către elevii şcolilor / claselor cu predare în limbile minorităţilor naţionale (care, în conformitate cu art. 8, alin. 3 din OMECT 5723/2003, nu au ore prevăzute pentru L2 în trunchiul comun sau în curriculum diferenţiat).

·        ca LIMBA MODERNĂ 1 sau 2 – posibil a fi studiată la toate filierele, profilurile şi specializările ca opţional de aprofundare sau, pe baza unor programe elaborate local, ca extindere, ca disciplină nouă sau ca opţional integrat.

 

3. Tipuri de programe

Pornind de la regimul de predare a limbii engleze, curriculum-ul pentru clasa a X-a liceu este format din:

·        PROGRAMA 1 pentru limba modernă 1 (anul VIII de studiu), care se adresează elevilor de liceu de la toate filierele şi profilurile care au început studiul limbii engleze în clasa a III-a;

·        PROGRAMA 2 pentru limba modernă 2 (anul VI de studiu), care se adresează elevilor de liceu de la toate filierele şi profilurile care au început studiul limbii engleze în clasa a V-a;

·        PROGRAMA 3 pentru limba modernă 3 (anul II de studiu), care se adresează elevilor de liceu de la toate filierele şi profilurile care doresc ca pe durata liceului să studieze limba engleză în locul uneia dintre cele studiate în gimnaziu, precum şi elevilor din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat limba modernă 2 în gimnaziu (şi pentru care studiul celei de a doua limbi moderne este la decizia şcolii).

Parcursul de învăţare se realizează pe baza unei proiectări didactice care îmbină competenţe şi tipuri de conţinuturi.

4. Structura programelor

1  . COMPETENŢE GENERALE (definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formează pe întreaga durată a liceului);

2  . VALORI ŞI ATITUDINI (ce urmează a fi formate pe întreg parcursul învăţământului liceal pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene);

3  . COMPETENŢE SPECIFICE (derivate din competenţele generale şi care se formează pe durata unui an de studiu) corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR. Această corelare constituie pivotul curriculum-ului, care accentuează latura sa pragmatică: devine astfel transparent nu numai ce se învaţă, dar mai ales de ce anume se învaţă anumite conţinuturi.

4           SUGESTII METODOLOGICE structurate pe două domenii:

Ř      Conţinuturi recomandate care sunt structurate, pentru fiecare limbă, în:

·        Teme (prezintă domeniile şi temele care vor constitui contextul pentru realizarea activităţilor de învăţare pe parcursul orelor de limba engleză şi vor delimita tematica ce va fi folosită în evaluare.)

·        Elemente de construcţie a comunicării (conţin categorii de structuri lingvistice care vor fi utilizate în comunicare)

·        Funcţii comunicative ale limbii (precizează actele de vorbire utile pentru adecvarea funcţională a comunicării)

Ř     Scurt ghid metodologic (sugestii oferite ca sprijin pentru proiectarea şi realizarea demersul didactic)

Competenţele generale sunt comune pentru programele 1 şi 2, iar din programa 3 lipseşte competenţa referitoare la transferul şi medierea mesajelor, considerându-se că aceasta este dificil de atins în ciclul inferior al liceului de către elevii care încep studiul limbii engleze abia în clasa a IX-a.

La nivelul ciclurilor primar şi gimnazial, parcursul formativ s-a concentrat pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor integratoare, polarizate de fapt pe receptarea şi producerea de mesaje orale şi scrise; începând cu clasa a IX-a şi în următoarele, alături de două competenţe generale care continuă acest parcurs, se adaugă interacţiunea în comunicarea orală şi scrisă, precum şi transferul şi medierea mesajelor. Delimitarea unei competenţe de interacţiune este necesară pentru ca elevii de vârsta liceală să devină conştienţi de modul în care o interacţiune orală / scrisă este eficientă şi să cunoască criteriile de evaluare a acestor interacţiuni. În cazul medierii şi transferului mesajelor (programele 1 şi 2) avem de-a face cu o competenţă de ordin înalt, legitim de format la nivelul liceului. Aceasta presupune treceri de la un cod la altul (între două limbi, de exemplu, sau de la verbal la non-verbal şi invers) sau adaptări şi reformulări ale diverselor mesaje în funcţie de situaţia de comunicare.

Valorile şi atitudinile sunt comune pentru toate tipurile de programe.

Seturile de competenţe specifice corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor constituie esenţa programelor. Rubricile ”Competenţe specifice” conţin competenţe cu un grad de generalitate suficient de scăzut pentru a putea fi formate pe durata unui an şcolar. Rubricile ”Forme de prezentare a conţinuturilor” cuprind conţinuturi conceptuale (tipuri şi categorii de text) şi conţinuturi procedurale (tehnici ce trebuie însuşite de elevi).

În cazul Programei 1, în rubrica ”competenţe specifice” se găsesc şi competenţe / elemente de competenţă scrise cu aldine; acestea vor fi formate la elevii din clasele care au prevăzută oră de CD (filiera teoretică, profil umanist). În această programă, rubricile ”Forme de prezentare a conţinuturilor” sunt structurate pe Trunchi comun (TC) şi Curriculum diferenţiat (CD), tipurile de conţinut din rubrica ”Forme de prezentare a conţinuturilor CD” urmând a se utiliza numai la clasele care au prevăzută oră de CD (filiera teoretică, profil umanist) la limba modernă 1.         

Structura de competenţe corelate cu tipuri de conţinut oferă un cadru adecvat şi util pentru procesul de evaluare a învăţării, sprijinindu-l şi asigurându-i un caracter mai practic şi mai transparent.

Capitolul de sugestii metodologice de aplicare este menit a veni în sprijinul cadrelor didactice în vederea organizării unui demers didactic modern şi eficient şi este structurat în două subcapitole:

Ř     conţinuturi recomandate de Comisia Naţională pentru fiecare programă, pentru construirea demersului didactic;

Ř     scurt ghid metodologic pentru proiectarea şi derularea activităţii la clasă.

Listele de conţinuturi recomandate conţin arii tematice pentru contextualizarea activităţilor de învăţare, elemente de construcţie a comunicării (structuri lingvistice) care vor fi achiziţionate şi cu care se va opera pe parcursul activităţilor, şi funcţii comunicative (acte de vorbire) care vor fi exersate şi utilizate de elevi.

În elaborarea programelor s-au avut în vedere, în conformitate cu documentele de politică educaţională ale MECT şi cu prevederile documentelor europene asumate de România, competenţele şi nivelurile de performanţă prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă. Pentru a se crea condiţiile de realizare a unei evaluări unitare şi standardizate a nivelului de achiziţie a capacităţilor / competenţelor, şi în scopul de a se crea premisele pentru o eventuală certificare a competenţelor de comunicare în limba modernă dobândite în şcoală, se vor elabora, pentru finele ciclului inferior al liceului, standarde curriculare de performanţă. Acestea vor fi corelate cu nivelurile prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

 

 

Nivelurile ţintă din Cadrul European Comun de Referinţă vor fi, la finele ciclului inferior al liceului, următoarele:

·        Limba modernă 1 - nivelul B1 pentru toate competenţele

·        Limba modernă 2 - nivelul B1 pentru competenţele de receptare;

 - nivelul A2 pentru competenţele de producere

·        Limba modernă 3 - nivelul A1 – pentru toate competenţele

 

 

 

COMPETENŢE GENERALE

 

Limba modernă 1 şi limba modernă 2

 

1.     Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

2.     Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

3.     Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

4.     Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

 

 

Limba modernă 3

 

1.     Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

2.     Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

3.     Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI

 

·        Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare

·        Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale

·        Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale

·        Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba modernă şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural anglo-saxon

 

 

PROGRAMA 1 (limba modernă 1 - pentru toate filierele, profilurile şi specializările)[2]

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR[3]

1.      Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor TC

Forme de prezentare a conţinuturilor CD

1.1   Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului / unui stimul vizual

1.2    Identificarea sensului global al unui mesaj

1.3   Identificarea de informaţii cheie din texte autentice

1.4   Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice)

1.5   Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru

1.6 Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar

·    Texte autentice de complexitate medie: conversaţii, înregistrări audio / video sau citite cu glas tare de către profesor, rapoarte orale, texte de informare generală, articole de presă

·  Paragrafe / texte descriptive şi narative

·  Prezentări orale (de dificultate şi lungime medie) pe teme de interes

·  Texte de tipuri diverse (de lungime medie) de informare generală din diverse surse

·  Înregistrări audio-video din programe de ştiri

·  Texte literare

·  Texte adecvate profilului

2.      Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor TC

Forme de prezentare a conţinuturilor CD

2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri;

2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat

2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes

2.4 Completarea de formulare

2.5 Redactarea de texte funcţionale simple

2.6 Relatarea sub formă de raport a desfăşurării unei activităţi de grup / proiect individual / activităţi cotidiene etc.

·  Descrieri de obiecte, persoane, situaţii

·  Povestire orală

·  Paragrafe

·  Articole de presă axate pe diverse arii tematice

·  Formulare şi alte texte funcţionale

 

·  Rapoarte orale / scrise scurte

·  Redactări structurate

·  Povestire scrisă

 

3.      Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor TC

Forme de prezentare a conţinuturilor CD

1.1   Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns

1.2   Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor

1.3   Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupările tinerilor

·  Dialogul structurat

·  Conversaţia cotidiană

·  Mesaje personale

·  Scrisori personale

·  funcţiile comunicative ale limbii necesare exercitării acestor competenţe

 

·  Discuţia

·  Interviul ghidat

·  Scrisori oficiale simple (invitaţie, solicitare de informaţii şi / sau de documentaţie)

·  funcţii comunicative ale limbii necesare exercitării acestei competenţe[4]

4.      Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor TC

Forme de prezentare a conţinuturilor CD

4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)

4. 2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor texte funcţionale scurte din limba franceză în limba română

4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj oral

4. 4 Traducerea în şi din limba română a unor texte scurte din domenii de interes utilizând dicţionarul

·   Mesaje orale (înregistrate sau emise de profesor / elevi)

·   Prospecte, instrucţiuni,

·   Texte de informare generală

·   Notiţe

·   Tehnici de utilizare a dicţionarului bilingv

·   Fragmente de texte literare de dificultate medie

·   Texte literare scurte (în forma originală sau adaptate)

·   Înregistrări audio / video din dotarea şcolii sau realizate de profesor

 

 

 

PROGRAMA 2 (limba modernă 2 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările)

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

1.      Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu viteză normală

1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin

1.3 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale necunoscute cu ajutorul contextului

1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a îndeplini o sarcină de lucru

·  Prezentări orale / scrise (de dificultate şi lungime medie) pe teme de interes

·  Texte de complexitate medie, autentice sau adaptate (articole, fragmente din articole, extrase din presa de tineret)

·  Dialoguri, conversaţii

·  Diverse configuraţii text-imagine

·  Grafice şi tabele

·  Înregistrări audio / video din prezentări de ştiri radio / TV

2.      Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, pagini de jurnal

2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de suport vizual sau pornind de la un plan de idei

·         Redactări cu caracter personal

·         Scurte anunţuri destinate spaţiului public (anunţuri de mică publicitate)

·         Prezentare orală / scrisă

·         Descrieri de obiecte, persoane

·         Paragrafe pe diverse arii tematice

3.      Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii

3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care necesită un schimb de informaţii simplu şi direct

3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulţumiri sau scuze

3.4 Notarea informaţiilor pertinente dintr-o comunicare pe subiecte cunoscute, rostită clar şi rar, pe care o poate întrerupe pentru a cere formulări sau repetări

·         Dialogul

·         Conversaţia cotidiană

·         Mesaje personale

·         Scrisori personale simple

·         funcţiile comunicative ale limbii necesare exercitării acestor competenţe

4.      Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris sub formă de notiţe cu suport dat

4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială

4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

·      Fragmente de texte de informare generală

·      Fişe şi instrucţiuni de lucru

·      Dialogul şi conversaţia

·      Înregistrări audio / video din dotarea şcolii sau realizate de profesor

 

 

PROGRAMA 3 (limba modernă 3 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările)

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

1.      Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

1.1 Desprinderea sensului global / ideii principale ale unui mesaj scurt articulat clar şi rar / dintr-un text scurt

1.2 Asocierea de informaţii factuale dintr-un text citit / auzit cu o imagine/un set de imagini

1.3 Identificarea de informaţii specifice în materiale simple de tipul broşurilor de informare, fragmentelor de text care descriu evenimente, altor texte autentice

1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt şi simplu, audiat sau citit

·      prezentare orală

·      fragmente din articole de presă

·      imagini publicitare

·      conversaţii

·      dialoguri simple

·      texte scurte, autentice sau adaptate

 

2.      Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

2.1 Cererea şi oferirea de informaţii despre sine, despre persoane, despre activităţi din universul imediat, folosind o intonaţie adecvată

2.2 Folosirea de formule orale / scrise simple, adecvate unor situaţii de comunicare uzuale

2.3 Formularea / redactarea de instrucţiuni pentru activităţi cotidiene

2.4 Redactarea unui text scurt, format din fraze simple, folosind elemente de relaţie simple, despre evenimente, persoane din mediul familial, după un plan dat

·      Invitaţie

·      Telegramă

·      Anunţ de mică publicitate

·      Paragrafe simple din texte funcţionale

·      Descriere simplă orală sau scrisă

 

3.      Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă

Competenţe specifice

Forme de prezentare a conţinuturilor

3.1 Participarea la interacţiuni verbale în contexte cotidiene pe teme familiare

3.2 Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare în situaţii în care nu poate avea loc o interacţiune verbală orală directă

3.3 Realizarea de instrucţiuni simple, orale sau scrise, în contexte funcţionale, când acestea sunt completate şi de imagini sau scheme

3.4 Orientarea în spaţiu pe baza unui set de instrucţiuni simple articulate clar şi rar

·      Conversaţii simple

·      Instrucţiuni simple

·      funcţiile comunicative ale limbii necesare exercitării acestor competenţe

 

 

 

 

SUGESTII METODOLOGICE

Note:

1.       Comisia Naţională de limba engleză recomandă ca, pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice şi a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe, să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos

2.       La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu filiera şi domeniul de prespecializare al fiecărei clase.

3.       Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate, la texte uşoare, se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru să fie sporit.

 

 

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru Programa 1

(limba modernă 1 - pentru toate filierele, profilurile şi specializările de licee)[5]

temE[6]

Se recomandă ca activităţile de învăţare la L. 1 să fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:

DOMENIUL PERSONAL

          Relaţii interpersonale

          Viaţa personală (stil de viaţă, strategii de studiu, comportament social)

          Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)

DOMENIUL PUBLIC

          Aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, culturale, educaţionale, ecologice, strategii de utilizare a resurselor)

          Democraţie, civism şi drepturile omului

          Mass-media

DOMENIUL OCUPAŢIONAL

          Activităţi din viaţa cotidiană

          Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional

          Texte referitoare la aspecte teoretice ale specialităţii

          Texte referitoare la aspecte practice ale specialităţii

DOMENIUL EDUCAŢIONAL

          Viaţa culturală şi lumea artelor (arte vizuale, arte interpretative)

          Descoperiri ştiinţifice şi tehnice

          Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză şi ale culturii universale

          Texte din literaturile britanică şi americană sau aparţinând ,,literaturii în limba engleză”

 

funcţii comunicative ale limbIi[7]:

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 1 se vor exersa următoarele funcţii comunicative ale limbii:

A da şi a solicita informaţii

a oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular

a exprima grade de certitudine

a raporta

A descoperi şi exprima atitudini

a-şi exprima acordul/dezacordul

a exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct de vedere

a compara acţiunile prezente cu cele trecute

A descoperi şi a exprima emoţii

a exprima refuzul, a argumenta refuzul

a exprima surpriza, curiozitatea, teama, îndoiala

a exprima compasiunea

a folosi stilul formal/ informal

A convinge

a încuraja, a avertiza pe cineva

a comenta păreri

A comunica în societate

a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[8]:

Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite. În cadrul activităţii didactice nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform dificultăţii lor şi nevoilor de comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate.

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 1 se recomandă a se opera cu următoarele elemente de construcţie a comunicării:

Substantivul

Cazul genitiv (toate tipurile)

Idiomuri corelate cu temele recomandate

Adjectivul

Comparaţia intensivă

Verbul

Utilizarea verbelor modale pentru realizarea funcţiilor comunicative prevăzute

Infinitivul, participiul, gerunziu

Prepoziţii

Conjuncţii         

Determinanţi

Pronumele (sistematizare)

Sintaxa

Diateza pasivă

Diateza activă

Discurs direct, discurs indirect

Construcţii infinitivale, participiale, gerundivale


 

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru Programa 2

(limba modernă 2 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările de licee)

temE

Se recomandă ca activităţile de învăţare la L. 2 să fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:

DOMENIUL PERSONAL

          Viaţa personală (relaţii interpersonale, alimentaţie, educaţie, timp liber)

          Timpul liber

          Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)

DOMENIUL PUBLIC

          Lumea contemporană (aspecte sociale, economice, politice, istorice, ecologice, tehnice)

          Democraţie, civism şi drepturile omului

          Mass-media

          Ecologie

DOMENIUL OCUPAŢIONAL

          Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional

          Texte din domeniul specialităţii

DOMENIUL EDUCAŢIONAL

          Universul cultural de limba engleză: trecut şi prezent, obiceiuri şi tradiţii

          Repere culturale anglo-saxone (literatură, film, muzică, arhitectură)

 

funcţii comunicative ale limbIi:

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 2 se vor exersa următoarele funcţii comunicative ale limbii:

1.    A da şi a solicita informaţii:

a oferi şi a solicita informaţii privind locul de unde vin diverse persoane;

a oferi informaţii despre programul zilnic / săptămânal (orar şcolar, materii şcolare etc.);

a solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente;

a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, alimente, servicii etc.

a descrie locuri, întâmplări, evenimente;

2.    A descoperi şi a exprima atitudini

a exprima şi a solicita o opinie;

a exprima motive;

a refuza o ofertă / invitaţie;

a exprima obligaţia de a face ceva;

a trage concluzii;

a exprima puncte de vedere personale.

3. A descoperi şi a exprima emoţii:

a exprima necesitate;

a exprima intenţia;

4. A descoperi şi a exprima atitudini morale:

a da sfaturi;

a cere scuze.

5. A convinge, a determina cursul unei acţiuni:

a exprima propuneri;

a exprima decizii;

a exprima planul unei acţiuni;

6. A comunica în societate:

a face prezentări;

a oferi un obiect în mod politicos;

a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie;

a face urări cu o anumită ocazie

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:

Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite. În cadrul activităţii didactice nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform dificultăţii lor şi nevoilor de comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate.

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 2 se recomandă a se opera cu următoarele elemente de construcţie a comunicării:

Substantivul

   pluralul substantivelor (plurale neregulate) (sistematizare)

    genul substantivului(sistematizare)

 cazul genitiv (‘s) (sistematizare)

Articolul

articolul zero / omisiunea articolului

cazuri speciale de folosire a articolului

Adjectivul

tipuri de adjective

comparativul dublu

ordinea adjectivelor

Verbul

modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+   timpurile verbale aferente) (sistematizare)

  modalitatea: verbe modale (sistematizare)

mijloace de exprimare a modalităţii

Adverbul

comparaţia adverbelor şi comparativul dublu

Fraza condiţională

fraze condiţionale mixte

Afirmaţia, interogaţia, negaţia (sistematizare)

Intonaţia

Acordul predicatului cu subiectul (sistematizare)

Întrebări disjunctive

 

 

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru Programa 3

(limba modernă 3 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările de licee)

temE

Se recomandă ca activităţile de învăţare la L. 3 să fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:

DOMENIUL PERSONAL

§         Viaţa personala (familie, relaţii interumane, sănătate, sentimente, ocupaţii, hobby-uri)

§         Adolescentul în lumea contemporana (comunicare, stil de viaţă, aspiraţii)

§         Petrecerea timpului liber

DOMENIUL PUBLIC

§         Mijloace de transport, orientarea în spaţiu

§         Democraţie, civism şi drepturile omului

§         Mass-media

§         Natura şi viaţa

DOMENIUL OCUPAŢIONAL

§    Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional

DOMENIUL EDUCAŢIONAL

§     Şcoală, educaţie

§     Repere culturale (muzica, sport, arte)

§     Obiceiuri şi tradiţii: sărbători tradiţionale

§    Aspecte specifice ale spaţiului cultural anglo-saxon

 

funcţii comunicative ale limbiI:

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 3 se vor exersa următoarele funcţii comunicative ale limbii:

1      A da şi a solicita informaţii:

a oferi şi a solicita informaţii privind locul de unde vin diverse persoane;

a oferi informaţii despre programul zilnic / săptămânal (orar şcolar, materii şcolare etc.);

a oferi informaţii despre vreme;

a solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente;

a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, alimente etc.

2.    A descoperi şi a exprima atitudini

a refuza o ofertă / invitaţie;

a exprima obligaţia de a face ceva;

3. A descoperi şi a exprima atitudini morale:

a da sfaturi;

a cere scuze.

4. A comunica în societate:

a saluta;

a face prezentări;

a oferi un obiect în mod politicos

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:

Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite. În cadrul activităţii didactice nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform dificultăţii lor şi nevoilor de comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate.

Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 3 se recomandă a se opera cu următoarele elemente de construcţie a comunicării:

Substantivul

plurale neregulate

Articolul

hotărât, nehotărât, zero

Adjectivul

posesiv

adjective cu grade de comparaţie neregulate

Verbul

Present Perfect,

Past Perfect,

Modalităţi de exprimare a acţiunilor viitoare

Verbe modale: must, should

Adverbul

grade de comparaţie

 

SCURT GHID METODOLOGIC [9]

Procesul de formare / învăţare / instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune:

-          proiectarea de la Curriculum-ul Naţional – la planificarea anuală – la proiectarea unităţilor de învăţare;

-          transpunerea proiectului în activităţi didactice concrete;

-          evaluarea procesului care se desfăşoară în clasă în vederea reglării lui prin analiza feedback-ului obţinut.

 

I. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ este un instrument de interpretare personalizată a programei, care asigură un demers didactic concordant cu situaţia concretă din clasă. Se recomandă ca planificările calendaristice să fie elaborate pentru întreg anul şcolar, pentru a se avea o imagine de ansamblu asupra realizării curriculum-ului pe întreg anul.

Elaborarea planificărilor pentru clasa a IX-a presupune următoarele etape:

1.       Studierea atentă a programei şi a manualului pentru care s-a optat.

2.       Corelarea competenţelor şi conţinuturilor din programă cu unităţile / lecţiile din manual în care se regăsesc.

3.       În cazul în care manualul nu acoperă în totalitate programa, căutarea altor resurse didactice.

4.       Stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare (oră / ore de curs) şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu acele competenţe specifice care le sunt asociate prin programă.

5.       Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare, în concordanţă cu competenţele specifice vizate

Structura planificării calendaristice

Nr. U.Î.

Conţinuturi ale U.Î.

§    detalieri tematice

§    elemente de construcţie a comunicării

§    funcţii comunicative

Competenţe specifice vizate*

 

Număr de

ore alocate

 

Săptămâna

 

Observaţii (amendamente)

 

§    ……………

§    ……………

§    ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

*În această rubrică vor fi incluse şi valorile şi atitudinile vizate cu preponderenţă de unitatea de învăţare respectivă.

 

II. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape înlănţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea formării competenţelor specifice.

Etapele proiectării sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învăţare vizată.

Detalieri ale conţinuturilor unităţii de învăţare

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

Ce?

De ce?

Cum?

Cu ce?

Cât? (În ce măsură?)

-    tema (detaliată pe lecţii)

-    text / tip de text

-    elemente de construcţie a comunicării

-    funcţii comunicative

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

 

 

III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

-          exerciţii de identificare

-          exerciţii de discriminare

-          exerciţii de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris

-          exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris)

-          exerciţii de desprindere / înţelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversaţie, descriere, discuţie, raport, grafic, prezentare, povestire)

-          exerciţii de operare cu fragmente de texte / texte de informare sau literare (completare de tabele / diagrame, ordonare în ordinea logică a desfăşurării unor evenimente,

-          proiecte

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare

-          exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri

-          exerciţii de completare de formulare, text lacunar

-          exerciţii de construire a paragrafului

-          exerciţii de redactare simplă cu întrebări de sprijin şi plan

-          exerciţii de prezentare, relatare / repovestire, rezumare

-          dialog, conversaţie dirijată sau liberă, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere

-          discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu, brainstorming

-          expunere / prezentare sub formă de monolog

-          exerciţii de formulare de corespondenţă personală / oficială (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare)

-          exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat

-          exerciţii de rezumare / expansiune (oral şi în scris)

-          proiecte

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă

-          exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţă în faţă sau telefonică), interviu, mesaj, scrisoare de răspuns,

-          joc de rol, discuţie, dezbatere

-          prezentare

-          exerciţii de grup: formulare / ordonare / esenţializare a unor idei / enunţuri

-          exerciţii de formulare / construire a unei argumentări

-          exerciţii de redactare a unor texte / scrisori ghidate

-          exerciţii de luare de notiţe

-          proiecte

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

-          exerciţii de transfer şi transformare

-          exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)

-          exerciţii de traducere şi retroversiune           

-          exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional, luare de notiţe

-          exerciţii de transformare a unui text narativ în dialog şi invers

-          proiecte

 

IV. EVALUAREA[10]

Evaluarea formativă curentă este implicită demersului pedagogic în orele de limbă modernă, permiţând atât profesorului cât şi elevului:

·         să stabilească nivelul de achiziţie a competenţelor şi a cunoştinţelor

·         să identifice lacunele şi cauzele lor

·         să regleze procesul de predare / învăţare

Pentru a se realiza o evaluare completă a învăţării, este necesar să se aibă în vedere evaluarea proceselor de învăţare, a competenţelor achiziţionate, a progresului realizat, a produselor activităţii şi a învăţării elevilor. Este evident că metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toată această paletă de rezultate şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învăţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel şi la metode şi instrumente complementare de evaluare.

Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare, la limbi moderne se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente:

§         Observarea sistematică (pe baza unei fişe de observare)

§         Tema de lucru (în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării

§         Proiectul

§         Portofoliul

§         Autoevaluarea

 

PORTOFOLIUL PENTRU LIMBI MODERNE

Este un document sau o culegere structurată de documente în care fiecare titular (elev / persoană care studiază limbi străine) poate să reunească de-a lungul anilor şi să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele şi experienţele pe care le-a dobândit în învăţarea limbilor precum şi eşantioane din lucrări personale. Ca exemplu ar putea fi luat ”Portofoliul European al Limbilor”, EQUALS – ALTE

La baza acestui portofoliu se află două obiective majore:

Ř       motivarea elevului (celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale şi diversificarea studierii limbilor la toate nivelurile de-a lungul întregii vieţi;

Ř       prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale dobândite (achiziţionate)

Conceput ca un document personal în care elevul poate să înscrie calificativele şi experienţele sale lingvistice, portofoliul conţine trei părţi:

1.       un paşaport (carnet) care atestă calificările formale naţionale;

2.       o biografie lingvistică ce descrie competenţele atinse în domeniul limbilor străine şi experienţa de învăţare. Se utilizează scări de evaluare şi autoevaluare care se regăsesc în cadrul european comun de referinţă.

3.       un dosar care conţine alte materiale cu privire la procesul de învăţare, obiectivele fixate de titular, «carnetul de bord», cu notaţiile privind experienţele de învăţare, eşantioane din lucrări personale şi / sau documente

”Portofoliul European al Limbilor” ar putea fi folosit ca model pentru elaborarea portofoliilor elevilor. În acest caz, dosarul care ar face parte din portofoliul lingvistic al elevului ar putea conţine documente cum ar fi:

·         listă cu texte literare sau de altă natură citite într-o limbă străină (sub formă imprimată sau electronică);

·         listă de texte prezentate audio-vizual, ascultate / văzute (emisiuni de radio / TV, filme, casete audio-video, CD-ROM-uri etc.);

·         interviuri scrise sau pe casetă audio, integrale sau secvenţe;

·         răspunsuri la chestionare, interviuri;

·         proiecte / părţi de proiecte realizate;

·         traduceri;

·         fotografii, ilustraţii, pliante, afişe publicitare, colaje, machete, desene, caricaturi (reproduceri / creaţii personale);

·         texte literare (poezii, fragmente de proză);

·         lucrări scrise curente / teste;

·         compuneri / creaţii literare personale;

·         contribuţii personale la reviste şcolare;

·         extrase din presă şi articole redactate pe o temă dată;

·         corespondenţă care implică utilizarea unei limbi străine.

Portofoliul se realizează prin acumularea în timp, pe parcursul şcolarităţii, a acelor documente considerate relevante pentru competenţele deţinute şi pentru progresul înregistrat de elev.

Dosarul va prezenta la început o listă cu documentele existente, organizată fie tematic, fie tematic şi cronologic. Documentele dosarului se acumulează fie la cererea profesorului, fie la dorinţa elevului (care va include acele documente pe care le consideră ca fiind semnificative pentru propriul progres) şi vor fi alese astfel încât să arate etapele în evoluţia elevului.

Portofoliul permite elevului:

·         să-şi pună în evidenţă achiziţiile lingvistice;

·         să-şi planifice învăţarea;

·         să-şi monitorizeze progresul

·         să ia parte activ la propriul proces de învăţare.

Portofoliul permite profesorului:

·         să înţeleagă mai bine obiectivele şi nevoile elevului;

·         să negocieze obiectivele învăţării şi să stimuleze motivaţia;

·         să programeze învăţarea;

·         să evalueze progresul şi să propună măsuri şi acţiuni de remediere unde (şi dacă) este nevoie

·         să evalueze activitatea elevului în ansamblul ei.

Profesorul poate proiecta un portofoliu în raport de obiectivele / competenţele din Curriculum-ul Naţional şi de situaţia în care îl va utiliza. Perioada de realizare a portofoliului de către elev va fi mai îndelungată şi îi va fi adusă la cunoştinţă.

 


[1] Programele pentru ora din CD pentru profilurile Militar M.A.I. şi M.A.P.N. va fi elaborat în şcolile respective

[2] Cu excepţia profilului Militar M.A.I. şi M.A.P.N., unde curriculum pentru ora din CD va fi elaborat în şcolile respective

[3] Competenţele scrise cu aldine şi conţinuturile din rubrica ”Forme de prezentare a conţinuturilor CD” aparţin curriculum‑ului diferenţiat şi se adresează numai claselor de liceu teoretic, profil umanist, care au prevăzută o oră în CD în planul cadru.

[4] Acestea vor fi alese de profesori dintre cele marcate cu aldine din lista de la capitolul CONŢINUTURI RECOMANDATE.

[5] Cu excepţia profilului Militar M.A.I. şi M.A.P.N., unde curriculum pentru ora din CD va fi elaborat în şcolile respective.

[6] Domeniile tematice notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele din filiera teoretică, profilul umanist.

[7] Funcţiile comunicative ale limbii notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele din filiera teoretică, profilul umanist.

[8] Elemente de construcţie a comunicării notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele din filiera teoretică, profilul umanist.

[9] Pentru detalii, a se consulta “Ghid metodologic – aria Limbă şi comunicare, liceu”, MEC, CNC, Bucureşti, 2002.

[10] Pentru detalii privind evaluarea recomandăm studierea „Ghidului de evaluare – limbi moderne”, SNEE, Aramis, Bucureşti, 2001.

 

 

 

Daca va place site-ul nostru recomandati-ne pe Google ! Va multumim !

Articole care va pot interesa:

 

Glume in limba engleza (traduse)

Lista verbelor neregulate in engleza

Translator Englez Roman

Translator Roman  Englez

Cum se invata limba engleza

Dictionar englez roman

Concordanta timpurilor in engleza

Verbul in engleza

Adjectivul in engleza

Adverbul in engleza

Pronumele in engleza

Numeralul in engleza

Vorbirea directa si indirecta

Exprimarea opiniei in limba engleza

Conjugarea verbelor in engleza

Exercitii cu timpurile verbelor in engleza (cu explicatii)

Informatii despre testul TOEFL

Verbele modale in engleza

Infinitivul si gerunziul in engleza

Proverbe si zicatori in engleza traduse

 

Majoritatea acestor articole sunt preluate din sectiunea de gramatica engleza. Speram ca articolele sa fie pe intelesul dumneavoastra.

Limba engleza > Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza - Clasa a X-a ciclul inferior al liceului
Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza - Clasa a X-a ciclul inferior al liceului
  GRAMATICA   |   EXERCITII    |   CONVERSATII   |   DICTIONAR ENGLEZ ROMAN    |   TRANSLATOR   |   MEDITATII    |   FORUM
 
   Copyright (c) 2009-2015 Academia-de-engleza.ro  |  Conditiile de folosire ale site-ului Academia-de-engleza.ro se gasesc in meniul principal la sectiunea "FAQ".