Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza (pt. MAPN) - Clasa a XI-a si a XII-a - ciclul superior al liceului
    
 Academia de engleza :     Academia de engleza :
Limba engleza > Programa scolara la limba engleza (pt. MAPN) - Clasa a XI-a si a XII-a - ciclul superior al liceului

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA  a XI-a si a XII-a (M.Ap.N.)

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

LIMBA ENGLEZĂ

(cu titlu orientativ)

 

 Comentarii:  1) Programa a fost aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3460 / 21.03.2006.

                          2) Aceasta informatie a fost preluata de pe site-ul Ministerului Educatiei

                          3) Informatiile de mai jos se doresc a fi corecte, dar e posibila sa apara si abateri de la realitate.

 


LIMBA ENGLEZA - CLASELE A XI-A – A XII-A


Curriculum diferentiat pentru filiera vocationala, profil militar MApN, specializarea matematica-informatica


NESECRET


Limba engleza, clasele a XI-a – a XII-a – curriculum diferentiat pentru filiera vocationala, profil militar (M.Ap.N.),
specializarea matematica-informatica


NOTA DE PREZENTARE
Argument
 

În noua directie a învatamântului militar românesc se regaseste, în mod specific, dorinta promovarii limbilor moderne si, în mod special, a limbii engleze. În cadrul colegiului militar liceal, limba engleza, în general, si limbajul specific militar, în special, sunt foarte necesare si binevenite. Intensificarea relatiilor internationale, aderarea României la structurile euro-atlantice, impun continuarea studiului limbii engleze în învatamântul militar românesc. În colegiul militar liceal, curriculumul diferentiat are obiective preponderent practice:
- dezvoltarea competentei de comunicare cu partenerul de munca si a capacitatii de întelegere a
- documentatiei tehnice specifice domeniului militar, în care vor lucra.


Limbajul specific militar sustinut de solidele cunostinte de limbi moderne ale absolventilor nostri va face din acestia specialisti de talie nationala si mondiala, apreciati în relatiile si operatiunile desfasurate în comun cu Uniunea Europeana, NATO si Statele Unite ale Americii.
Prezenta soldatilor si a bazelor NATO pe teritoriul tarii noastre necesita si mai acut nevoia de dialog eficient între specialisti si, implicit, cunoasterea temeinica a limbii engleze si a termenilor specifici domeniului militar. Numeroasele operatiuni desfasurate de soldatii români în afara granitelor tarii implica de asemenea cunostintele si terminologia mentionate anterior. În viitor, se va simti nevoia si se va remarca cererea de cadre militare extrem de bine pregatite, conform standardelor NATO si Uniunii Europene, pentru care limba engleza va fi
probabil principalul mijloc de comunicare si deci o necesitate de necontestat. In aceasta perspectiva, pentru a face fata obiectivelor de dezvoltare a resurselor umane din domeniul militar, se impune a se acorda o atentie deosebita însusirii de catre tineri a limbilor
moderne si, prin urmare, includerea în setul de programe scolare a unui curriculum diferentiat la limba engleza pentru clasele a XI-a si a XII-a din colegiile militare liceale ale Ministerului Apararii Nationale.

Alocare orara
Prezenta programa se aplica la clasele a XI-a – a XII-a, numai pentru LIMBA ENGLEZA
(ca limba moderna 1 sau ca limba moderna 2) – cu o alocare orara de 1 ora/ sapt. în curriculumul
diferentiat al filierei vocationale, profil militar (M.Ap.N.), specializarea matematica-informatica.
Structura programelor
1. COMPETENTE GENERALE (definite ca ansambluri structurate de cunostinte si
deprinderi care se formeaza pe întreaga durata a liceului) – aceleasi cu cele din
programa de trunchi comun;
2. VALORI SI ATITUDINI (ce urmeaza a fi formate pe întreg parcursul învatamântului
liceal pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene) – aceleasi cu cele din
programa de trunchi comun;
3. COMPETENTE SPECIFICE (derivate din competentele generale si care se
formeaza pe durata unui an de studiu) corelate cu FORME DE PREZENTARE A
CONTINUTURILOR. Aceasta corelare constituie pivotul curriculum-ului, care
accentueaza latura sa pragmatica: devine astfel transparent nu numai ce se învata, dar
mai ales de ce anume se învata anumite continuturi.
4. SUGESTII METODOLOGICE structurate pe doua domenii:
Continuturi recomandate care sunt structurate în:
• Teme (prezinta domeniile si temele care vor constitui contextul pentru realizarea
activitatilor de învatare pe parcursul orelor de limba engleza si vor delimita tematica ce
va fi folosita în evaluare.)
• Elemente de constructie a comunicarii (contin categorii de structuri lingvistice care
vor fi utilizate în comunicare)
• Functii comunicative ale limbii (precizeaza actele de vorbire utile pentru adecvarea
functionala a comunicarii)
Scurt ghid metodologic (sugestii oferite ca sprijin pentru proiectarea si realizarea
demersului didactic)
În elaborarea programei s-au avut în vedere, în conformitate cu documentele de politica
educationala ale MEdC si cu prevederile documentelor europene asumate de România,
competentele si nivelurile de performanta prevazute de Cadrul European Comun de Referinta.
Pentru a se crea conditiile de realizare a unei evaluari unitare si standardizate a nivelului de
achizitie a competentelor, si în scopul de a se crea premisele pentru o eventuala certificare a
competentelor de comunicare în limba engleza dobândite în ciclul inferior al liceului, se vor
elabora, pentru finele ciclului superior al liceului, standarde curriculare de performanta Acestea
vor fi corelate cu nivelurile prevazute de Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi
Moderne si STANAG 6001.
Nivelul tinta din Cadrul European Comun de Referinta va fi, la finele ciclului superior
al liceului, urmatorul:
• Limba engleza: nivelul B2+ pentru toate competentele

COMPETENTE GENERALE
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situatii de
comunicare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor variate de
comunicare contexte
3. Realizarea de interactiuni în comunicarea orala sau scrisa
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise în situatii variate de
comunicare


VALORI SI ATITUDINI
1. Manifestarea flexibilitatii în cadrul schimbului de idei si în cadrul lucrului în echipa în
diferite situatii de comunicare.
2. Constientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piata muncii si la
patrimoniul culturii universale.
3. Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor si pentru manifestarea tolerantei prin
abordarea critica a diferentelor si a stereotipurilor culturale.
4. Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale si profesionale
specifice, prin receptarea unei varietati de texte în limba engleza.
 


Clasa a XI-a
COMPETENTE SPECIFICE SI FORME DE PREZENTARE A CONTINUTURILOR
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situatii de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
1.1 Identificarea de date specifice concrete în mesaje
orale / scrise referitoare la domeniul militar
1.2 Realizarea de sarcini de lucru cu specific militar,
pe baza de instructiuni / ordine orale si / sau scrise
Texte diferite (de lungime medie), orale /
scrise, referitoare la domeniul militar
Înregistrari audio-video din programe de stiri
Instructiuni, ordine
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
2.1 Descrierea orala / în scris de persoane, obiecte,
locuri, întâmplari / evenimente, în cadrul unui raport
în legatura cu îndeplinirea unei misiuni
Rapoarte orale / scrise scurte
Prezentari orale
Scheme / planuri de prezentare / de raport
3. Realizarea de interactiuni în comunicarea orala sau scrisa
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
3.1 Participarea la interactiuni orale / în scris pe teme
din domeniul logisticii
3.2 Formularea, în scris, a unor solicitari, în vederea
realizarii de activitati caracteristice vietii în cazarma
Discutie
Memorandum, instructiuni, ordine
Corespondenta specifica
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise în situatii variate de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
4.1 Transpunerea în limba engleza – în tabele, grafice,
scheme – de informatii cu specific militar dintr-un text
scris sau dintr-o prezentare orala în limba româna
Reprezentari
Grafice, tabele, harti
Scheme logice, planse
 


Clasa a XII-a
COMPETENTE SPECIFICI SI FORME DE PREZENTARE A CONTINUTURILOR
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situatii de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
1.2 Realizarea de activitati cu caracter militar pe
baza de comenzi orale si instructiuni scrise detaliate
Texte referitoare la pregatirea militara
generala, regulamente militare
Comenzi militare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
2.1 Redactarea unui plan pentru briefing / debriefing
2.2. Sustinerea unui briefing / debriefing
Briefing, debriefing
Documentare de specialitate
3. Realizarea de interactiuni în comunicarea orala sau scrisa
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
3.1 Adaptarea comunicarii la interlocutori apartinând
unor structuri militare partenere NATO
3.2 Transmiterea, oral / în scris, de instructiuni si
ordine în cadrul misiunilor speciale
Dialog, interviu
Expuneri vizând elemente specifice culturilor
tarilor partenere NATO
Memorandum, instructiuni, ordine
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise în situatii variate de comunicare
Competente specifice Forme de prezentare a continuturilor CD
4.1 Prezentarea oral / în scris a unui itinerar / a unei
misiuni pe baza informatiilor continute de o harta,
schema
Harti topografice si topometrice, scheme
Reprezentari
Elemente de orientare în teren


SUGESTII METODOLOGICE
1. Pentru formarea si dezvoltarea competentelor specifice si a valorilor si atitudinilor prevazute în
programa, se recomanda a fi utilizate continuturile din listele de mai jos.
2. La alegerea temelor si textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de
specializare.
3. Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu
grad mic de dificultate, la texte usoare, se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de
lucru sa fie sporit.
 


CONTINUTURI RECOMANDATE
 

TEME:
DOMENIUL MILITAR:
- elemente de logistica;
- elemente de topografie/topometrice;
- relatii administrative în domeniul militar;
- tipuri de arme;
- N.A.T.O.: interoperabilitate.
 

DOMENIUL PUBLIC:
- relatii interumane;
- calatorii.
 

DOMENIUL EDUCATIONAL:
- cooperarea militara în spatiul euroatlantic;
- scoli si organisme de formare militara în spatiul euroatlantic.
 

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
Categoriile gramaticale utilizate apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia elementelor
de constructie a comunicarii nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul activitatii didactice nu se
va apela la conceptualizarea unitatilor lingvistice utilizate în situatiile de comunicare. Structurile
gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor functii comunicative, nu vor fi
tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatica se vor doza progresiv, conform
dificultatii lor si nevoilor de comunicare.
 

FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
- a exprima un punct de vedere fata de problematica militara;
- a da si a solicita informatii despre domeniul militar;
- a relata activitati/evenimente cu specific militar;
- a prezenta raportul militar;
- a transmite/recepta ordine scrise sau orale;
- a structura informatiile;
- a transpune indicatori si informatii în forma grafica.
 

TIPOLOGIA SI SURSA TEXTELOR
- texte cu specific militar-descriptive si narative;
- texte informative din ziare/reviste/internet;
- înregistrari audio/video;
- materiale documentare furnizate de birourile informative NATO.
 

MODALITATI DE EVALUARE
- observarea permanenta;
- dezbatere;
- proiecte de grup si individuale;
- teste scrise;
- prezentari orale;
- portofoliul;
- referate.

 

 

Daca va place site-ul nostru recomandati-ne pe Google ! Va multumim !

Articole care va pot interesa:

 

Glume in limba engleza (traduse)

Lista verbelor neregulate in engleza

Translator Englez Roman

Translator Roman  Englez

Cum se invata limba engleza

Dictionar englez roman

Concordanta timpurilor in engleza

Verbul in engleza

Adjectivul in engleza

Adverbul in engleza

Pronumele in engleza

Numeralul in engleza

Vorbirea directa si indirecta

Exprimarea opiniei in limba engleza

Conjugarea verbelor in engleza

Exercitii cu timpurile verbelor in engleza (cu explicatii)

Informatii despre testul TOEFL

Verbele modale in engleza

Infinitivul si gerunziul in engleza

Proverbe si zicatori in engleza traduse

 

Majoritatea acestor articole sunt preluate din sectiunea de gramatica engleza. Speram ca articolele sa fie pe intelesul dumneavoastra.

Limba engleza > Programa scolara la limba engleza (pt. MAPN) - Clasa a XI-a si a XII-a - ciclul superior al liceului
Academia de Engleza : Programa scolara la limba engleza (pt. MAPN) - Clasa a XI-a si a XII-a - ciclul superior al liceului
  GRAMATICA   |   EXERCITII    |   CONVERSATII   |   DICTIONAR ENGLEZ ROMAN    |   TRANSLATOR   |   MEDITATII    |   FORUM
 
   Copyright (c) 2009-2015 Academia-de-engleza.ro  |  Conditiile de folosire ale site-ului Academia-de-engleza.ro se gasesc in meniul principal la sectiunea "FAQ".