Modelul social european | European social model
    
 Academia de engleza :     Academia de engleza :
Limba engleza > Articole interesante in limba engleza > Articole > Modelul social european

European social model

Modelul social european

 

Daca va place site-ul nostru recomandati-ne pe Google ! Va multumim !

Articole care va pot interesa:

 

Glume in limba engleza (traduse)

Lista verbelor neregulate in engleza

Translator Englez Roman

Translator Roman  Englez

Cum se invata limba engleza

Dictionar englez roman

Concordanta timpurilor in engleza

Verbul in engleza

Adjectivul in engleza

Adverbul in engleza

Pronumele in engleza

Numeralul in engleza

Vorbirea directa si indirecta

Exprimarea opiniei in limba engleza

Conjugarea verbelor in engleza

Exercitii cu timpurile verbelor in engleza (cu explicatii)

Informatii despre testul TOEFL

Verbele modale in engleza

Infinitivul si gerunziul in engleza

Proverbe si zicatori in engleza traduse

 

Majoritatea acestor articole sunt preluate din sectiunea de gramatica engleza. Speram ca articolele sa fie pe intelesul dumneavoastra.

      

At two important events, leaders of the EU and its member states will discuss the European model, focusing on whether successful models such as the Nordic one can be transferred to countries in distress.

 

În cadrul a două evenimente importante, conducători ai UE şi ai statelor membre vor dezbate asupra modelului european, punând accentul pe problematica modelelor de succes, precum cel nordic, în sensul dacă acestea pot fi transferate ţărilor în pericol.

 

At the Tripartite Social Summit for Growth and Employment, an annual event being held in London on 24 October 2005, the social partners - ETUC (Trade Unions), UNICE (private employers), UEAPME (small businesses) and CEEP (public employers) - will meet with the heads of government of the current and the two subsequent EU presidencies (the UK, Austria and Finland), and with the European Commission.

 

 

În cadrul Summit-ului social tripartit pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă, eveniment anual care a avut loc în Londra, la data de 24 octombrie 2005, partenerii sociali – ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor), Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (angajatori privaţi), Asociaţia Europeană a întreprinderilor meşteşugăreşti, mici şi mijlocii (întreprinderile mici) şi Centrul European de angajatori şi de întreprinderi pentru furnizarea de servicii publice (angajatori publici) – vor avea o întâlnire cu şefii guvernului din preşedinţiile UE curentă şi din următoarele două (Regatul Unit, Austria şi Finlanda) şi cu Comisia Europeană.

 

 

In this meeting, Commission President José Manuel Barroso is expected to come under pressure after Internal Market Commissioner Charlie McCreevy's controversial comments in the so-called 'Vaxholm case'. During a visit to Stockholm, the commissioner had allegedly attacked the Swedish government's support for long-established Swedish collective agreement procedures. ETUC now expects a commitment from Mr. Barroso for the Commission's continued support for collective bargaining.

 

La această întâlnire, toată lumea se aşteaptă ca preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, să acţioneze sub presiune, după comentariile controversate ale  comisarului pentru Piaţa Internă, Charlie McCreevy, în aşa-numitul “caz Vaxholm”. În timpul unei vizite la Stockholm, comisarul a atacat, după cum se spune, sprijinul guvernului suedez pentru procedurile contractelor colective  suedeze de durată. ETUC se aşteaptă acum la un angajament din partea domnului Barroso, pentru sprijinul continuu al comisarului pentru negocierea colectivă.

 

The Informal Summit convened by the British EU Presidency for 27 October in Hampton Court Palace (Surrey) was initially themed around the sustainability of European social models. More recently, it has been re-labelled to deal with the less controversial challenges of globalisation.

 

Summit-ul informal convocat de către preşedinţia UE britanică pentru data de 27 octombrie în Hampton Court Palace (Surrey), avea iniţial ca temă durabilitatea modelelor sociale europene. Mai recent, a fost re-denumit pentru a se ocupa de problemele globalizării mai puţin controversate.

 

Critics say the new thematic priority was announced due to fears of the British Presidency that the UK social model would not look as good as some others in the light of newer figures, and that Britain might be forced to discuss the advantages of Scandinavian models, which rely on more social security.

 

Criticii spun că prioritatea tematică nouă a fost anunţată datorită temerilor preşedinţiei britanice asupra faptului că modelul social englez nu ar arăta la fel de bine ca altele în lumina unor modele noi, şi că Marea Britanie ar putea fi obligată să dicute despre modelelor scandinave, care se bazează pe o mai mare securitate socială.

 

 

According to press reports, the main theme of the one-day Council meeting may be neither social systems nor globalisation, but the growing uncertainty on the EU's room for manoeuvre resulting from the stalled talks on the Union's mid-term budget planning.

 

Potrivit rapoartelor de presă, tema principală a întrunirii de o zi a Consiliului ar putea privi nu sistemele sociale, nici globalizarea, ci nesiguranţa crescândă privind locul UE pentru manevră care rezultă din discuţiile blocate pe tema planificării bugetului intermediar al Uniunii.

There is widespread agreement that there is no such thing as one European social model, but rather a variety of models with some common features. As some of those models are evidently doing better than others in dealing with unemployment, poverty and the financing of healthcare, the question arises as to what lessons can be learnt from those more successful models.

 

Este o părere unanimă, larg întâlnită, că nu ar exista niciun model social European, ci mai degrabă o varietate de modele, având câteva trăsături comune. Deoarece unele din aceste modele în mod clar se prezintă mai binele decât altele în ceea ce priveşte şomajul, sărăcia şi finanţarea sistemului de sănătate, problema apare în momentul când ne punem întrebarea: “Ce putem învăţa de la acele modele mai de success?”

 

The recent study "Globalisation and the reform of the European social models" prepared by André Sapir for the think-tank Bruegel and presented at the ECOFIN Informal Meeting in Manchester on 9 September 2005 argued that there is not one European social model, but rather four - the Nordic, Anglo-Saxon, Mediterranean and the Continental. 

 

Studiul recent “Globalizarea şi reforma modelelor sociale europene”, pregătit de André Sapir pentru comisia de experţi Bruegel şi prezentat la Summit-ul informal ECOFIN din Manchester la data de 9 septembrie 2005 a susţinut că nu există un model social European, ci mai degrabă patru – cel nordic, anglo-saxon, mediteranean şi continental.

 

 

• The Nordic model (welfare state, high level of social protection, high level of taxation, extensive intervention in the labour market, mostly in the form of job-seeking incentives)

 

• The Anglo-Saxon system (more limited collective provision of social protection merely to cushion the impact of events that would lead to poverty)

 

• The continental model (provision of social assistance through public insurance-based systems; limited role of the market in the provision of social assistance)

 

• The Mediterranean social welfare system (high legal employment protection; lower levels of unemployment benefits; spending concentrated on pensions)

 • Modelul nordic (sistem de ajutor social gratuit, nivel ridicat de protecţie socială, nivel ridicat de percepere de impozite, intervenţie extinsă pe piaţa de muncă, mai ales sub forma stimulării căutării de joburi)

 

 • Sistemul anglo-saxon (asigurări colective mai limitate pentru protecţie socială, în special pentru a amortiza impactul evenimentelor care ar putea conduce la sărăcie)

 

 • Modelul continental (asigurarea asistenţei sociale prin sisteme bazate pe asigurare publică; rolul limitat al pieţei în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei sociale)

 

 • Sistemul de asistenţă socială mediteranean (protecţia ocupării legale a forţei de muncă; scăderea nivelului de beneficii pentru şomaj; cheltuieli mici pentru pensii)

It has been argued that the social models of the EU-10, though transitory, must be added to this schema. Controversially, the Sapir study concludes that only the Nordic and the Anglo-Saxon models are sustainable.

 

S-a spus că modelele sociale ale UE – 10, deşi tranzitorii, ar tebui adăugate la această schiţă. În mod controversal, studiul lui Sapir concluzionează că numai modelele nordic şi anglo-saxon sunt  durabile.

 

 

The Assembly of European Regions'  Committee on Social Cohesion, Social Policy and Public Health has provided a set of common denominators which, in their entirety, define the European social model as "a set of principles and values, common to all European regions", and it has declared these principles to be:

 

a. Solidarity

b. Social Justice

c. Social Cohesion

d. Equal access to employment, in particular for the young and the disabled

e. Gender equality

f. Equal access to health and social protection

g. Universal access to education

h. Universal access to health and social services

i. Equal opportunities for everybody in society, in particular the elderly, the young, the disabled, the socially excluded and minority groups

j. Universal access to, development of and implementation of knowledge in health and social services.

 

Adunarea Comitetului Regiunilor Europene pe Aderenţă socială, Poliţă socială şi Sănătate publică a furnizat “un set de denominări obişnuite, comune tuturor regiunilor europene”, şi a declarat aceste principii ca fiind:

 

 1. Solidaritate

 2. Justiţie socială

 3. Aderenţă socială

 4. Acces egal pentru ocuparea forţei de muncă, în special pentru tineri şi pentru cei cu dizabilităţi

 5. Egalitate între sexe

 6. Acces egal la  sănătate şi protecţie socială

 7. Acces universal la educaţie

 8. Acces universal la serviciile de sănătate şi sociale

 9. Oportunităţi egale pentru toţi oamenii în societate, în special pentru cei în vârstă, tineri, personae cu dizabilităţi, grupurile excluse social şi grupurile minoritare

 10. Acces universal la dezvoltarea şi implementarea erudiţiei în sănătate şi servicii sociale

 

 

    Nota: Daca aveti comentarii in legatura cu articolul "Modelul social european" va rog sa o faceti la adresa

        Sursa articolului (in engleza): http://www.euractiv.com/en/socialeurope/eu-debates-european-social-model/article-146338          

 

Limba engleza > Articole interesante in limba engleza > Articole > Modelul social european
Academia de Engleza : Modelul social european | European social model
  GRAMATICA   |   EXERCITII    |   CONVERSATII   |   DICTIONAR ENGLEZ ROMAN    |   TRANSLATOR   |   MEDITATII    |   FORUM
 
   Copyright (c) 2009-2015 Academia-de-engleza.ro  |  Conditiile de folosire ale site-ului Academia-de-engleza.ro se gasesc in meniul principal la sectiunea "FAQ".